Vinaora Nivo Slider

mcuicon2

facebook-MCU2

mcuicon3


newsประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ(อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ)เอกสารแนบnew


newsประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง 1.รายชื่อnew


newsประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เอกสารแนบnew


newsประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 1.ประกาศฯ    2.รายชื่อnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผูผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยประจํา (อัตราจาง) สาขาวิชาสังคมศึกษา เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยประจํา (อัตราจาง) สาขาวิชาสังคมศึกษา เอกสารแนบnew


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

newsประกาศ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกสารแนบnew


newsประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งกายประจำวัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เอกสารแนบnew


newsประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิต เอกสารแนบnew


 ข่าวประกาศย้อนหลัง

newsขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบnew


newsขอเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารแนบnew


 ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

ไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

ไม่มีข่าวนิสิตทุนการศึกษา

newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  เอกสารแนบnew


news ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู) จํานวน ๒ คัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เอกสารแนบnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา  เอกสารแนบ


newsประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  รายละเอียด


newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด


newsประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ


newsประกาศ ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  รายละเอียด


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

Additional information