เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

poster2562.jpg

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
- คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา / ค.บ. (สังคมศึกษา)
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ / ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ / ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)

ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-532106 หรือ 084-6011788

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2. ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่

 

สมัคร Online กดเลย

 

Additional information