เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Poster2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เรียนจันทร์- ศุกร์ เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา คือ
1.สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
2.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
3.สาขาวิชารัฐศาสตร์
4.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เรียนเสารฺ์ - อาทิตย์ เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา คือ
1.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2.สาขาวิชารัฐศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

2. ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่

3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่

4. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 

Additional information