ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ(อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ) 231
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) 237
ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 239
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 234
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 234
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 236
ประกาศรายชื่อผูผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยประจํา (อัตราจาง) สาขาวิชาสังคมศึกษา 240
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยประจํา (อัตราจาง) สาขาวิชาสังคมศึกษา 241
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย(อาจารย์ อัตราจ้าง)สังคมศึกษา 237
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในการปิดสอบบาลีสนามหลวง 2560 287
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในงานสอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปี2559 280
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนในวันปวารณาออกพรรษาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 293
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นักจัดการงานทั่วไป)) 235
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (นักจัดการงานทั่วไป) 228
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา) 236
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา) 236
รับสมัครพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2559 242
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง 257
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา) 230
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง 231

Additional information